KONFERENCJA W RZESZOWIE NA TEMAT STRAT KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ – WSTĘP WOLNY

Straty Kościoła katolickiego w Polsce w latach wojny i okupacji

(1939-1945)

Konferencja naukowa, Rzeszów-Lublin-Lwów, 24-25 października 2023 r.

Miejsce konferencji: Budynek UR A1, Rejtana 16c 35-310 Rzeszów

Duża Aula

Wtorek – 24 października 2023 r.

9:00-9:20 – powitanie gości i wprowadzenie tematyczne

9:20-10.20 – panel: Utracone dziedzictwo Kościoła w Polsce. Co, gdzie i dlaczego tak ważne?

Uczestnicy panelu:

ks. bp dr hab. prof. UW Michał Janocha (Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski)

dr Jarosław Sellin (Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

ks. prof. zw. dr hab. Józef Wołczański dr hab. Piotr Majewski (Biuro Badań Historycznych IPN)

Prowadzący: Adam Bienias (TVP 3 Rzeszów)

Sekcja I

Archiwa, biblioteki, muzea

Duża Aula

Prowadzący obrady: ks. prof. dr hab. Jacek Urban

10.20-10.40  ks. dr hab. Sławomir Zych (Lublin), dr Bartosz Walicki (Sokołów Małopolski), Archiwum i biblioteka łacińskiej diecezji przemyskiej w latach 1939-1944

10.40-11.00  mgr Wojciech Ziobro (Rzeszów) Projekt „Wojenne starty kulturowe diecezji przemyskiej w latach 1939-1945”

11.00-11.20  dr Michał Ciemała (Kraków) Losy zaginionych metryk z Archiwum Archidiecezji Przemyskiej

11.20-11.40  Przerwa kawowa

Prowadzący obrady: ks. dr hab. Sławomir Zych

11.40-12.00  ks. prof. dr hab. Jacek Urban (Kraków), Straty katedry krakowskiej i archiwum kapitulnego na Wawelu w latach 1939-1945 w zapiskach ks. Kazimierza Figlewicza

12.00-12.20  ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki (Warszawa), Straty w zasobach katolickich ksiąg metrykalnych z terenu diecezji warmińskiej po 1945 r.

12.20-12.40  ks. dr Andrzej Kwaśniewski (Lublin) Straty archiwaliów i zbiorów historycznych bibliotek kościelnych diecezji kieleckiej w latach 1939-1945

12.40-13.00  dr Rozalia Kosińska (MKiDN) Kościelne dzieła sztuki w niemieckim katalogu grabieży „Sichergestellte Kunstwerke im Generalgouvernement”

13.00-13.20  Dyskusja

13.40-15.20  Obiad

Prowadzący obrady: ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

15.20-15.40  mgr Maria Romanowska-Zadrożna (Warszawa) Utracone skarby Muzeum Archidiecezjalnego      w Warszawie

15.40-16.00  dr Aleksandra Starczewska-Wojnar (Opole) Poszukiwanie i zabezpieczanie akt kościelnych na Górnym Śląsku w okresie powojennym

16.00-16.20  mgr Ewa Kołomańska (Kielce) Materiały archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura   w Kielcach jako dokumenty pomocnicze do badania nad stratami materialnymi kościołów Diecezji Kieleckiej

16.20-16.40  mgr Karolina Czop (Poznań) Badania strat wojennych Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu w latach 1946-1964

16.40-17.00  dr hab. prof. UO Marek Białokur (Opole), „Nieobecność nieusprawiedliwiona”. Obraz strat Kościoła katolickiego w Polsce w latach wojny i okupacji (1939-1945) we współczesnej szkolnej edukacji historycznej

17.00-17.20  Dyskusja

Sekcja II

Kościoły, kaplice, klasztory i ich wyposażenie

Sala im. prof. Z. Frasa 226

Prowadzący obrady: dr hab. prof. UZ Marceli Tureczek

10.20-10.40    dr Grażyna Holly (Ustrzyki Dolne) Zniszczenia świątyń katolickich w Bieszczadach Wysokich     w okresie II wojny światowej

10.40-11.00    ks. prof. UŚ dr hab. Henryk Olszar (Katowice) Zniszczenia miejsc kultu i dóbr kultury religijnej w diecezji katowickiej w latach 1939-1945

11.00-11.20    ks. dr Michał Krawczyk (Radom) Zniszczenia kościołów katolickich na terenie obecnej diecezji radomskiej podczas II wojny światowej

11.20-11.40    dr hab. inż. Anna Tejszerska (Białystok) Niespełnione nadzieje, przekreślone plany – o projektach obiektów sakralnych niezrealizowanych wskutek wybuchu II wojny światowej

11.40-12.00    Przerwa kawowa

Prowadzący obrady: ks. prof. dr hab. Robert Tyrała

12.00-12.20    dr hab. prof. UZ Marceli Tureczek (Zielona Góra) Czego nie wiemy na temat strat dzwonów    w Polsce?

12.20-12.40    mgr Piotr Jamski (Warszawa) Rekwizycje dzwonów w Generalnym Gubernatorstwie. Stan, metoda i perspektywy badań

12.40-13.00    ks. dr hab. Jarosław Marczewski (Lublin) Dzwony świątyń katolickich utracone w czasie drugiej wojny światowej z terenu diecezji lubelskiej

13.00-13.20    Dyskusja

13.40-15.20    Obiad

Prowadzący obrady: ks. prof. dr hab. Henryk Olszar

15.20-15.40    ks. prof. dr hab. Robert Tyrała (Kraków) Ruch cecyliański w Polsce w 1939 r.

15.40-16.00    dr Paweł Glugla (Tarnów) Straty dóbr kościelnych na przykładzie rekwizycji dzwonów w diecezji tarnowskiej podczas drugiej wojny światowej

16.00-16.20    lic. Piotr Matoga (Kraków) Straty wojenne w instrumentarium organowym kościołów archidiecezji krakowskiej na wybranych przykładach

16.20-16.40    lic. Paulina Surowiec-Rozwadowska (Warszawa), Losy powojenne Archikatedry warszawskiej św. Jana Chrzciciela oraz współczesna troska o zachowanie jej dóbr kultury

16.40-17.00    Dyskusja

Sekcja III

Pogranicza i Kresy

Sala 238

Prowadzący obrady: dr Artur Hamryszczak

10.20-10.40    prof. Tomás Petracek (Czechy) Typologia i rozmiar strat Kościoła katolickiego na ziemiach czeskich w okresie okupacji (1939-1945)

10.40-11.00    doc. Jaroslav Coranič (Słowacja) Postavenie gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v r. 1939-1945

11.00-11.20    ks. dr Robert Solis (Niemcy) Straty Kulturowe Związku Polaków w Niemczech

11.20-11.40    ks. prof. zw. dr hab. Józef Wołczański (Kraków) Zagłada struktur i dziedzictwa kulturowego archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego po 1945 r.

11.40-12.00    Przerwa kawowa

Prowadzący obrady: ks. prof. zw. dr hab. Józef Wołczański

12.00-12.20    dr. hab. Włodzimierz Osadczy (Lublin) Ocalałe okruchy kresowego dziedzictwa Kościoła na terenie Polski pojałtańskiej

12.20-12.40    dr Edward Gigilewicz (Lublin) Prace Komitetu Ziem Wschodnich w zakresie rejestrowania strat ludnościowych spowodowanych rzezią wołyńską – w świetle edycji źródłowej „Dokumenty zbrodni wołyńskiej”

12.40-13.00    dr Tomasz Krzyżowski (Kraków) Zagłada dziedzictwa historyczno-kulturalnego Kościoła ormiańskiego w Polsce w czasie II wojny światowej oraz próby jego ratowania

13.00-13.20    dr hab. Marek Hałaburda (Kraków) Diecezja pińska w powojennej rzeczywistości. Bilans strat – próba podsumowania

13.20-13.40    Dyskusja

13.40-15.20    Obiad

Prowadzący obrady: dr hab. Marek Hałaburda

15.20-15.40    dr Artur Hamryszczak (Kraków) Diecezja łucka – czy wszystko zostało utracone?

15.40-16.00    dr Leon Popek (Warszawa) Straty Kościoła katolickiego w diecezji łuckiej w latach 1939-1945

16.00-16.20    ks. dr Jacek Waligóra (Ukraina), Szaty grobowe bł. Jakuba Strzemię (+1409), metropolity halickiego. Odnalezienie, renowacja, stan obecny

16.20-16.40    s. dr Agnieszka Skrzypek (Dębica) Służebniczki dębickie na Kresach Wschodnich w latach 1939-1956. Wybrane aspekty

16.40-17.00    Dyskusja

18.30               Kolacja. Restauracja Rejtana 1. Grein Hotel Rzeszow, Al. Tadeusza Rejtana 1

Środa – 25 października 2023 r.

Sekcja I

Duchowieństwo i zakony – straty osobowe i kulturowe

 Duża Aula

Prowadzący obrady: ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski SDB

   9.00-9.20      dr hab. Monika Tomkiewicz (Warszawa) Eksterminacja duchowieństwa polskiego przeprowadzona w ramach Zbrodni pomorskiej 1939 roku

   9.20-9.40      ks. prof. dr hab. Mieczysław Różański (Olsztyn) Prześladowanie duchowieństwa w części diecezji łódzkiej wcielonej do III Rzeszy

  9.40-10.00     dr hab. prof. KUL Sabina Bober (Lublin) Martyrologia polskiego duchowieństwa w Dachau na wybranych przykładach

10.00-10.20    Dyskusja

10.20-10.40    Przerwa kawowa

Prowadzący obrady: ks. prof. dr hab. Mieczysław Różański

10.40-11.00    ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski SDB (Warszawa) Straty kulturowe Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce w latach 1939-1945

11.00-11.20    ks. mgr Grzegorz Jeżewski SDB (Niemcy), Parafia i zakład św. Stanisława Kostki („Stanisławówka”) w Płocku w latach 1939-1945

11.20-11.40    dr Edyta Chomentowska (Lublin) Geograficzny aspekt strat zakonów męskich na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej w świetle schematyzmów i aplikacji „Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego przed II wojną światową

11.40-12.00    dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska (Szczecin) Wojenne straty archiwaliów dotyczących księżniczki Ludwiki Adelajdy Bourbon-Condé (siostry Marii Józefy od Miłosierdzia Bożego) z archiwum klasztoru Benedyktynek Sakramentek w Warszawie

12.00-12.20    dr Maksymilian Kuśka (Cieszyn) Straty w dziedzictwie kulturowym śląskich klasztorów bonifratrów powstałe w czasie II wojny światowej i jej wyniku

12.20-12.40    o. dr Maciej Sadowski CScR (Kraków) Wojenne straty materialne Polskiej Prowincji Redemptorystów w latach 1939-1945 na przykładzie klasztorów w Toruniu i Warszawie.

12.40-13.00    Dyskusja

13.00-13.30    ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Rzeszów) Podsumowanie konferencji

           13.30     Obiad

Sekcja II

Diecezje, parafie i instytucje Kościoła katolickiego

Sala im. prof. Z. Frasa 226

Prowadzący obrady: ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek

  9.00-9.20       Dr Liubov Derdziak (Ukraina) Likwidacja Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie 1939-1945 z uwzględnieniem strat kulturowych Instytut Teologiczny im. Św. J. Bilczewskiego

  9.20-9.40       dr Joanna Nastalska-Wiśnicka (Lublin), Wojenne straty bibliotek seminaryjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w świetle ankiet z 1945 roku

 9.40-10.00       ks. dr Paweł Kostrzewski (Częstochowa), Straty materialne diecezji częstochowskiej w okresie okupacji niemieckiej

10.00-10.20    Dyskusja

10.20-10.40    Przerwa kawowa

Prowadzący obrady: ks. dr Paweł Kostrzewski

10.40-11.00    ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (Kraków) Zniszczenia kościołów diecezji sandomierskiej na przyczółku baranowsko-sandomierskim w 1944 r.

11.00-11.20    ks. dr Piotr Tylec (Sandomierz), Zniszczenia obiektów sakralnych w czasie II wojny światowej na terenie diecezji sandomierskiej – zarys zagadnienia

11.20-11.40    mgr Adrian Kędzierski (Kraków), Straty materialne Kościoła katolickiego na terenie dekanatu oświęcimskiego w czasie II wojny światowej

11.40-12.00    dr hab. prof. UJK Ryszard Gryz, Wojenne zniszczenia kościołów i kaplic w diecezji kieleckiej      w latach 1939-1945

12.00-12.20    dr Ewa Barnaś-Baran (Rzeszów) Straty wojenne szkół i instytucji opiekuńczych w Rzeszowie    (w świetle kwestionariuszy Zarządu Miasta od 1944 roku)

12.20-12.40    dr Andrzej Edward Godek (Kraków) Straty wojenne parafii pw. św. Floriana w Krakowie

12.40-13.00    ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Hanich (Opole) Straty Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim   w latach II wojny światowej (1939-1945)

13.00-13.20    ks. dr Marcin Nabożny (USA) War damages and losses in the parish of St. Nicholas in Lubla (1939-1945)

13.20-13.30    ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Rzeszów) Podsumowanie konferencji

           13.30     Obiad